A falu lakosságának számát a népszámlálási összeírásokból ismerhetjük meg. A 18. század végéig - az első népszámlálásig -a község adózó családfőinek számát ismerjük csupán, amely a
lélekszám meghatározásához nem elegendő. Példaként megemlíthetjük, hogy 1698-ban 17, 1770-ben 52 adózó családfőt írtak össze. Az elfogadott számítások szerint, ha egy családot 5
fővel számolunk, akkor 1698-ban 80-90 főre, 1770-ben 260 főre becsülhetjük Csitár lélekszámát. A településen azonban nemcsak adózó családok éltek. Nem tartoztak az adófizetők közé a Gárdonyban lakó kommenciós cselédek, a nemesi birtokon élő jobbágyok és zsellérek, az állatokat őrző pásztorok stb. Sajnos számukat még megközelítőleg sem ismerjük, így a becsült lélekszám téves eredményeket hozna.
Mint fentebb említettük, az első magyarországi népszámlálás a 18. század végén, 1785-ben történt. Az összeírt tényleges népesség 617 fő, mely 110 családban élet. A nemek
közötti megoszlás 311 férfi, 306 nő. Az 1-12 éves gyermekek száma 105 fő, a 13-17 éves korúakból 22 főt írtak össze. A családfők közül 54 fő paraszt (jobbágy), 58 fő zsellér, 21 fő az
egyéb kategóriába tartozott.
A 19. század első felében, a lélekszámra vonatkozó adatok legfőbb forrásai az egyházi évkönyvek (schematizmus), amelyekből a település lakóinak vallási összetételét is
megismerhetjük.

31 sz. táblázat
Csitár és Gárdony puszta lélekszáma, vallási megoszlása a 19 sz. első felében
 

 

 

Csitár

Gárdony

Összesen

Év

Rk.

Ev.

Izr.

Rk.

Ev.

Izr.

 

 

fo

 

1813

614

16

2

100

2

1

735

1821

730

6

-

43

13

10

802

1822

747

5

-

55

7

5

814

1825

766

2

-

83

-

10

861

1828

780

2

8

85

-

4

879

1840

592

1

7

82

1

3

687

1850

636

1

4

89

2

3

7


A község lélekszáma egy emberöltő alatt (1785-1821) száz fővel emelkedett. A következő évtizedekben - lassú ütemben ugyan - de a lakosság létszáma fokozatosan nőtt.
Gárdony pusztán, a 19. század első felében, 1813-ban volt a legmagasabb (103 fő) a lélekszám. A következő években a puszta népessége a felére ,csökkent. A nógrádmarcali plébánián őrzött, 1737-től vezetett születési anyakönyvbe az első Gárdonyban született gyermek nevét
1751-ben jegyezték be. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a puszta benépesítése ebben az időben vette kezdetét. A halotti anyakönyvben jóval korábbi bejegyzéseket találunk. A
születések gyakorisága 1775-től válik jelentősebbé, a korábbi évekhez képest. Míg 1751-1774 között 2-3 gyermek született évenként csupán a pusztán, 1775-1810 között ez a szám 6-8-
ra változott. Gárdony benépesítése, uradalmi központtá történő kialakítása, kétségtelen erre az időre tehető. 1810 után átmenetileg, az évenkénti születések száma a felére csökkent, majd lassú ütemben ismét növekedett.
A táblázat adatai szerint, a Csitár lakosságának száma 1828-1840 között, 92 fővel csökkent. A csökkenés okai 1831-ben a falun is végigsöprő kolerajárvány.  Az anyakönyvek szerint ebben az évben 153 fő hunyt el, ebből 111 főnél a halál oka a kolera volt. Az első kolera megbetegedést augusztus 27-én észlelték, az utolsót október 23-án. A két hónap alatt 111 fő áldozatot követelt, az akkor még gyógyíthatatlan betegség. A falu csak a 19. század
közepére érte el az 1813-as lélekszámot.
A közölt adatokból kitűnik, hogy a falu lakóinak többsége római katolikus vallású. A csekély számú evangélikus vallású lakosság a környező falvakból (Szügy, Csesztve, Mohora) költözött Csitárba. Az izraeliták a faluban és a pusztán működő kocsmák, boltok tulajdonosai voltak.
A 19. század második felétől már nem csak az egyházi összeírások, hanem az állami népszámlálási adatok is rendelkezésünkre állnak a községben lakók létszámának megállapításánál.
1870-1900 között a községben az alábbi lélekszámot írták össze: 1870: 688 fő, 1880: 583 fő, 1890: 608 fő, 1900:822 fő
A lakosság vallási megoszlását alábbi táblázatunk mutatja be.

32. sz. táblázat
Csitár és Gárdony puszta vallási megoszlása a 19. sz.
második felében

Év

Csitár

Gárdony

Összesen

 

Rk.

Ev.

Izr.

Rk.

Ev.

Izr.

 

 

fo

 

1851

551

3

8

75

7

-

644

1853

562

2

10

60

4

-

638

1867

546

1

10

146

2

-

705

1880

406

4

10

138

14

11

583

1900

546

9

8

239

12

8

8


A lélekszám viszonylagos gyors emelkedését nem a falu, hanem a puszta gyorsabb ütemű benépesítése okozta. Különösen 1895 után gyorsult fel Gá rdonyban a kommenciós cselédek
nagyobb számú alkalmazása. A létszám növekedésében a század második felében is tapasztalhatunk megtorpanást. 1870-1880 között 105 fővel fogyott a lakosság létszáma. A csökkenést az 1873. évi kolerajárvány okozta. Ebben az évben 122 elhunytat temettek el a domboldalon lévő temetőben. A kolerát csupán 30 főnél tüntették fel mint halál okot, de ez talán a pontatlan diagnózis eredménye.
Századunkban a község és a puszta lélekszáma az alábbiak szerint alakult.

33. sz. táblázat
A község és Gárdony lélekszáma
1910-1996 között

 

 

Csitár

Gárdony

Összes

Év

fo

 

1910

570

270

840

1920

629

232

861

1930

603

297

900

1941

635

260

885

1949

645

239

884

1960

582

194

776

1970

581

133

714

1980

540

106

640

1990

513

92

605

1996

384

116

500


A falu története során a legmagasabb lélekszámot az 1930-as évek elején érte el. A második világháború, az azt követő gazdasági-társadalmi viszonyok nem kedveztek a lakosság megtartó erejének. A munkalehetőség hiánya miatt egyre többen költöztek el a faluból és a pusztáról, elsősorban Balassagyarmatra.
Századunk első felében is római katolikus vallású és magyar anyanyelvű lakosság élt Csitárban. Ezt bizonyítja alábbi táblázatunk.


34. sz. táblázat
A lakosság megoszlása nemzetiség és felekezeti hovatartozás
szerint a 20. sz. első felében
     

Év

Népesség összesen

Magyar

Német

Szlovák

Rk.

Ev.

Izr.

 

Fo

1900

822

813

-

6

785

18

16

1910

840

839

-

1

818

10

12

1930

900

892

-

8

887

1

12

1941

885

874

-

11

875

2

8

   

A község lélekszám változását jelentősen befolyásolta, hogy az egyes időszakokban mennyien születtek, hányan és milyen korukban kötöttek házasságot, milyen idős korukban hunytak el. Az alábbiakban az erre vonatkozó adatokat mutatjuk be. Forrásunk a nógrádmarcali plébánián őrzött 1737-től vezetett anyakönyvek.

Születés:

Az alább közölt táblázatból megtudhatjuk, hogy a vizsgált időszakokban mindig több fiú született mint leány. 1737-1920 között 71 iker (kettős) született: 1737-1750: l, 1751-1800: 17, 1801-1850: 21, 1851-1900: 28, 1900-1920: 4. A nemek megoszlása: fiú-fiú: 19, fiú-leány: 33, leány-leány: 19.

35. sz. táblázat
A születések száma 1737-1920 között

 

Év

Fiú

Leány

Összes

 

száma

1737-1750

94

92

186

1751-1800

708

661

1369

1801-1850

943

871

1814

1851-1900

743

713

1456

1901-1920

356

355

711

Összes

2844

2692

55

        
Névadás:


Az anyakönyvi bejegyzések szerint az újszülött gyermeket általában a születése napján keresztelték meg. A késő délután vagy este születetteket másnap tartották keresztvíz alá. A leggyakrabban használt 9 leány és 13 fiú keresztnevek sorrendje az alábbi volt:

36. sz. táblázat
A keresztnevek gyakorisága 1737-1920 között

 

1737-1750

1751-1800

1801-1850

1851-1900

1901-1920

Erzsébet

Erzsébet

Rozália

Katalin

Ilona

Anna

Anna

Erzsébet

Mária

Mária

Katalin

Rozália

Katalin

Erzsébet

Erzsébet

Borbála

Katalin

Teréz

Rozália

Rozália

Ilona

Borbála

Ágnes

Teréz

Katalin

Rozália

Ágnes

Borbála

Anna

Teréz

Mária

Mária

Anna

Ilona

Anna

Ágnes

Ilona

Mária

Ágnes

Borbála

Teréz

Teréz

Ilona

Borbála

Ágnes

János

János

József

István

István

István

József

János

János

János

Mihály

István

István

Ferenc

József

Gyorgy

Mihály

András

József

László

Pál

András

Imre

Mihály

Ferenc

András

Pál

Mihál

György

Mihály

József

Imre

Pál

Márton

György

Antal

György

Ferenc

Antal

Pál

Mátyás

Mátyás

György

András

András

Márton

Ferenc

Antal

Imre

Imre

László

Antal

László

Pál

Antal

Imre

Márton

Mátyás

László

Márton

Ferenc

László

Márton

Mátyás

Mátyás


A leányoknál az Erzsébet, Rozália, Anna, Katalin, a 19.század közepétől Mária és Ilona, a fiúknál a János, József, István volt a legkedveltebb keresztnév az öt vizsgált időszakban. Az
egyes időszakokban  a felhasznált keresztnevek száma nem volt jelentős: a leányoknál 7, 21, 35, 42, 26, a fiúknál 20, 27, 42, 57, 26 keresztnév közül választottak a szülők megszületett
gyermekeiknek nevet.
Már a 18. században az ismert, de keveset használt nevek közé tartozott a leányoknál a Gabriella, Éva, Klára, Veronika, Magdolna, Krisztina, a fiúknál a Tamás, Balázs, Ignác, Károly,
Bertalan, Gábor. A 19. század elejétől ismert a Julianna, Amália, Eszter, Margit, Márta, Gizella, a Lajos, Gyula, Viktor, Gergely, Vince keresztnév. Századunk első évtizedeiben találkozhatunk
először az Irén, Jolán, Lenke, Tibor, Béla, Jenő, Géza nevekkel.
A kettős névadás szokása (János István, Erzsébet Rozália) csak a századforduló tájától kezdett népszerű lenni a falu parasztságánál.

Házasság:


Az alábbiakban annak bemutatására törekszünk, hogy az első házasok hány éves korukban házasodtak, melyik hónapban és napon tartották esküvőjüket, mely településekről hoztak
vőlegényt vagy menyasszonyt.

Az elsőházasok kora

Az anyakönyvek, a házasságkötésre jelentkezők korát csak 1807-től tüntetik fel, addig a nőtlen, hajadon, özvegy bejegyzésekkel találkozhatunk. (V= vőlegény, M= menyasszony)

37 sz. táblázat .
Az elsőházasok életkora 1807-1945 között

 

Kora

1870-1850

1851-1900

1901-1945

 

V

M

V

M

V

M

15

-

3

-

2

-

4

16

2

15

-

10

-

14

17

8

28

-

27

1

26

18

32

62

6

38

2

57

19

11

13

17

42

12

49

20

42

23

14

29

28

38

21

4

1

21

22

34

28

22

20

3

19

23

38

22

23

6

-

38

16

42

12

24

8

-

49

8

31

8

25

7

2

23

4

24

7

26

7

-

26

-

23

6


A 19. század első felében a legények többsége 20, 18, 22 éves korban házasodott, a leányok 18, 17, 20 éves korban mentek férjhez. A század második felében a 24, 23, 26, 25 éves korban
házasodtak a legények legszívesebben. A leányok 19, 18, 20, 17 éves kort tartották a legjobbnak a boldogító igen kimondására. Mindkét nemnél a házasodási kor kitolódott, főleg a férfiaknál. A legények a katonaidő letöltése előtt ritkán tartották esküvőjüket.
Századunk első felében a legények 23, 22, 21, 24 éves korukban vezették oltárhoz menyasszonyukat. A leányok 18, 19, 20, 17 évesen mentek férjhez.

Az esküvő hónapjai

Csitárban 1751-1945 között 1185 lakodalmat tartottak.Táblázatunk azt mutatja be, hogy az esküvők mely hónapban voltak.

38. sz. táblázat
A házasságkötések időpontjának havi megoszlása
1751-1945 között
 

Ev/hónap

1751-1800

1801-1850

1851-1900

1901-1945

Január

164

124

54

17

február

16

17

27

12

március

-

4

1

4

április

7

11

14

10

március

6

14

21

14

június

1

9

17

6

július

1

3

10

9

augusztus

1

2

10

24

szeptember

4

4

11

100

október

-

12

15

36

november

43

194

183

48

december

-

-

-

5

összes

243

394

363

2


A 18. század első felében a lakodalmak többségét január hónapban tartották   A házassá
kötések kedvelt hónapja volt még a november is, de ekkor jóval kevesebben tartották esküvőjüket. A 19. század első felében viszont a november lett a kedveltebb hónap, a január második helyre szorult vissza. A 19. század második felében továbbra is a novemberben tartották a legtöbb lakodalmat, majd ezt a január és a február hónap követte. Századunk első felében szeptember lett a lakodalmak megtartásának hónapja, novemberben kötött házasságok száma jelentősen lecsökkent.

A házasságkötés napja

A 18. század második és a 19. század első felében a lakodalmakat vasárnap tartották. A 19. század második felében az esküvő napja a hétfő és a kedd lett. Századunk első felében a
lakodalmak többségét szombaton tartották.

39. sz. táblázat
A házasságkötések időpontjának napi megoszlása
1751-1945 között
 

Év/nap

1751-1800

1801-1850

1851-1900

1901-1945

 

házasság kötések száma

 

 

 

hétfo

25

64

147

26

kedd

7

5

82

21

szerda

7

10

50

14

csütörtök

5

9

34

9

péntek

4

11

9

12

szombat

14

13

14

185

vasárnap

181

282

27

 


Házassági körzet

A falu lakói nemcsak a faluból, hanem a szomszédos településekről is választottak férjet vagy feleséget. Az alábbi táblázatunkban azokat a településeket tüntettük fel, amelyekből a legtöbb házastárs került a faluba.

40. sz. táblázat
Exogám házasságok számának megoszlása
települések szerint 1751-1950 között

Év

1751-1800

1801-1850

1851-1900

1901-1950

Település neve

V

M

V

M

V

M

V

M

Cserhátsurány

1

2

1

-

1

-

9

1

Hugyag

2

1

2

-

-

-

1

-

Iliny

3

6

3

2

7

3

8

5

Nógrádmarcal

16

10

5

2

4

3

12

4

Orhalom

7

1

4

3

4

2

-

2

Rimóc

3

-

1

2

1

-

2

-

Varbó

1

-

1

-

3

-

3

-

Varsány

1

-

2

-

2

-

3

1

 

A legintenzívebb házassági kapcsolat Nógrádmarcal községgel alakult ki, ezt Őrhalom és Iliny köve tte. A Csitári leányok a táblázatban felsoroltakon kívül még az alábbi településekről választottak férjet: Becske, Csáb, Herencsény, Ludány, Mohora, Nagyhaláp, Szécsény, Táb stb.
A Csitári legények ritkán választottak maguknak feleséget más faluból. Ezt mutatja be alábbi táblázatunk.

41. sz. táblázat
Exogám házasságok száma 1751-1950 között

 

Év

1751-1800

1801-1850

1851-1900

1901-1950

Települések száma

24

15

13

20

Vőlegény

57

26

30

56

Menyasszony

21

9

10

14


Halálozási adatok:


Táblázatunk az elhunytak számát mutatja be korosztályok szerint.

42. sz. táblázat
Az elhunytak megoszlása halálozási életkor szerint
1751-1920 között

Év/életkor

1751-1800

1801-1850

1851-1900

1901-1920

0-1

248

407

410

94

1 5

160

342

244

311

6 10

38

83

97

14

11 20

40

87

46

7

21-30

23

90

84

13

31-40

45

74

57

9

41-50

54

73

103

9

51-60

48

123

119

18

61-70

39

100

92

34

71-80

10

69

37

24

81-90

9

-

14

5

91-100

4

6

1

-

101-

-

1

-

 


 A vizsgált négy időszakban a gyermekek 56.82 %, 51.47,% , 50.15 %, 48.24 százaléka az ötéves kort nem érte meg. Ezen belül a csecsemőhalandóság (0-1 éves kor) a legnagyobb.

43 sz. táblázat
A születések, házasságkötések és halálozások száma 1737-1920 között

 

Év

Születések száma

Házasságkötések száma

Elhunytak száma

 

fiú

leány

 

 

1737

10

4

*

*

1738

3

6

4

3

1739

2

3

3

5

1740

9

5

3

6

1741

6

2

*

10

1742

9

11

4

4

1743

9

6

5

*

1744

6

10

3

2

1745

7

7

1

2

1746

7

7

3

*

1747

2

3

3

*

1748

11

16

*

*

1749

8

3

2

g

1750

5

9

*

I

1751

5

6

*

*

1752

12

15

*

5

1753

13

11

6

25

1754

9

8

3

4

1755

8

14

1


1756

15

8

2

7

1757

8

11

3

I

1758

*

*

1

5

1759

9

9

2

12

1760

12

12

3

1

1761

12

5

2

 

1762

7

8

*

15

1763

17

8

2

*

1764

15

15

*

*

1765

13

12

6

1

1766

11

13

1

7

1767

18

l0

*

18

1768

10

15

*

*

1769

7

5

1

11

1770

12

11

8

4

1771

11

19

*

*

1772

21

10

1

14

1773

15

12

6

*

1774

11

14

7

*

1775

19

20

4

19

1776

15

17

4

19

1777

15

5

6

9

1778

12

20

*

11

1779

14

15

11

10

1780

9

15

4

17

1781

12

13

6

13

1782

12

20

7

27

1783

17

8

6

21

1784

11

12

6

20

1785

13

14

3

17

1786

20

8

7

27

1787

20

16

12

27

1788

16

19

4

24

1789

18

11

8

30

1790

16

8

12

20

1791

21

14

7

27

1792

20

17

10

48

1793

13

20

7

21

1794

27

25

18

66

1795

15

14

5

45

1796

27

18

12

18

1797

20

18

17

24

1798

12

15

2

*

1799

23

23

10

*

1800

20

25

1

22

1801

17

20

2

24

1802

26

22

11

23

1803

18

18

17

24

1804

12

17

5

70

1805

7

20

13

*

1806

14

16

2

23

1807

15

18

8

35

1808

24

21

12

16

1809

18

27

4

*

1810

17

13

8

41

1811

20

23

13

41

1812

24

17

7

42

1813

16

27

7

28

1814

19

11

2

23

1815

20

16

8

35

1816

35

23

*

24

1817

12

16

12

14

1818

25

18

7

30

1819

26

13

7

33

1820

18

20

2

13

1821

19

19

18

15

1822

25

22

6

14

1823

20

13

5

51

1824

24

19

14

20

1825

26

20

2

14

1826

20

16

5

53

1827

19

22

7

33

1828

19

12

10

38

1829

10

12

17

45

1830

15

16

4

29

1831

16

13

27

153

1832

14

16

8

24

1833

24

18

15

20

1834

20

16

7

19

1835

17

13

2

25

1836

18

18

3

20

1837

11

12

17

41

1838

21

18

1

24

1839

15

22

10

18

1840

11

25

5

8

1841

18

20

9

19

1842

21

15

12

23

1843

25

18

9

32

1844

17

18

6

27

1845

27

25

6

33

1846

13

12

5

37

1847

10

10

3

40

1848

15

7

7

70

1849

24

9

11

55

1850

10

19

11

27

1851

17

13

8

21

1852

19

16

3

22

1853

23

17

5

28

1854

13

10

3

22

1855

18

16

5

29

1856

16

10

7

20

1857

13

16

8

19

1858

13

25

2

38

1859

17

18

8

34

1860

15

20

2

30

1861

11

15

18

47

1862

16

10

5

26

1863

18

8

6

32

1864

14

10

6

55

1865

14

13

4

13

1866

13

17

5

21

1867

11

15

11

28

1868

18

10

20

35

1869

8

8

9

32

1870

14

24

5

28

1871

9

23

4

22

1872

10

17

2

41

1873

10

11

11

122

1874

12

15

12

31

1875

21

14

10

29

1876

11

21

5

39

1877

17

10

9

27

1878

17

13

10

13

1879

13

12

6

13

1880

18

13

3

31

1881

13

12

6

20

1882

14

10

5

19

1883

15

18

5

17

1884

15

13

4

9

1885

13

12

7

17

1886

20

10

4

10

1887

12

14

*

26

1888

12

18

5

19

1889

23

10

3

17

1890

15

9

7

26

1891

13

18

4

18

1892

15

11

9

20

1893

12

14

11

20

1894

13

18

20

29

1895

18

11

7

18

1896

27

16

4

17

1897

12

19

3

23

1898

10

13

2

23

1899

16

12

8

23

1900

15

15

6

33

1901

17

17

5

9

1902

15

11

13

10

1903

11

27

11

22

1904

24

17

6

19

1905

25

9

5

23

1906

16

24

2

11

1907

17

17

1

16

1908

11

23

12

23

1909

21

15

*

20

1910

11

15

*

20

1911

18

18

*

13

1912

19

13

*

11

1913

15

10

*

15

1914

21

19

3

19

1915'

10

7

1

12

1916

7

9

1

15

1917

12

15

6

18

1918

7

11

7

15

1919

16

17

17

21

1920

18

13

11

19