Csitár Nógrád megye északi részén, Balassagyarmattól keletre fekszik. A közel háromezer holdas (Nógrádgárdony pusztával együtt) határa északon Hugyag, nyugaton Őrhalom, keleten Szécsény és Varsány, délen Nógrádmarcal és Iliny községekkel határos. A lélekszámában erősen lecsökkent lakossága (500 fő), földművelésből (főleg burgonyatermelés) él, de többen a falutól távol eső munkahelyen keresik meg kenyerüket. A Balassagyarmattól tíz kilométerre fekvő községet Patvarcon vagy Őrhalmon keresztül érhetjük el gépkocsival, sűrűn közlekedő autóbusszal. Bármelyik utat is válasszuk, a távolság azonos. Ha a széles főutcájú Patvarcon megyünk Csitárba, a falu közepén a jobboldalon lévő 18. századi haranglábat ne felejtsük el megnézni. Kissé lejjebb, a tér közepén, a róm. kat. templom és a polgármesteri hivatal épülete látható. A templom eredetileg kápolnának készült az 1860-as években. Szentivónyi Anzelm, Patvarc földesura, végrendeletében meghagyta feleségének, hogy haláluk után kápolnát
építtessen a falu közepén, annak kriptájába helyezzék mindkettőjüket örök nyugalomra. Csitár felé haladva, a falu szélén, ma is látható az 1830 körül épült Szentivónyi kastély, az út kanyarulatánál pedig a nagyméretű volt uradalmi magtár. Patvarcot elhagyva Nógrádgárdony puszta érintésével juthatunk Csitárba.A Balassagyarmattól keletre induló 22-es főúton is megközelíthetjük községünket. Az Ipoly völgyében kanyargó úton először Őrhalomba érünk. A falu külvárosi hangulatú főutca két oldalán a modern emeletes házak között, még a múltat idéző faragott oromfalas, tornácos parasztházakat is láthatunk. Az utóbbiak az út baloldalán figyelhetők meg, hiszen itt a házak sora az 1930-as években épült. A jobboldalon lévő házakat a második világháború után emelték. A falu közepén van az iskola, az élelmiszerbolt és a Kaparó nevű csárda.
A község keleti szélén található az orvosi rendelő, a Polgármesteri Hivatal, a Szent István kápolna, a temető az 1937-ben épült róm. kat. templommal. A falu szélén, a jobbra ágazó úton juthatunk Csitárba. Az innen alig két kilométer távolságra lévő falut kanyarokkal tűzdelt úton érhetjük el. Az első házak megpillantása után rövidesen Csitár főterére érünk. A tágas térre megérkezve rögtön észre vehetjük, hogy a völgyben elhúzódó falu északi részén vagyunk. A látogatónak a dombon álló róm. kat. templom tűnik fel először. Az 1747-ben épült észak-déli tengelyű templomhoz lépcsőn juthatunk fel, ahol egy 1791-ben készült kőfeszület fogadja a látogatót. A talapzat hátoldalán olvasható feliratból azt is megtudhatjuk, hogy 1888-ban felújították. A gondozott kertből az észak-keleti oldalon nyíló ajtón juthatunk a templomba, mely elé az 1970-es évek közepén egy hosszú és széles vasoszlopos üveggel fedett előteret építettek. A bejárat jobboldalán két emléktáblát helyeztek el egymás fölött, melyeken az első és a második világháborúban elesett hősök neveit olvashatjuk.
A felső táblán az alábbi olvasható:

 

Csitár község
hősi halottaknak emlékére
Hazájukért életüket áldozták a következő hősök:
1914-1918.
 

Badó Ignácz
Benécs József
Bobál János
Idb. Csábi István
Ifj. Csábi István
Idb. Csikány István
Ifj. Csikány István
Czeroczki István
Csábi Károly

Fülöp József
Fülöp István
Gál Gábor
Gál János
Hotola János
Holecz István
Kotrebai József
Komjáthi János
Kovács Palkó István

Molnár József
Paulik Pál
Sebők András
Szorcsik Pál
Sipos István
Sipos József
Tóth István
Schwarcz Dezső
Gál István


Áldott legyen hősi emléketek.

 


Az alatta lévő tábla felirata:

 

1943-1946

Ádám János
Bárány István
Csábi Béla
Csábi Gábor
Gál István
Id. Gál József


Ifj. Gál József
Gyalog István
Keresztes József
Oláh Emil
Szita László
Tóth János


Hősi emléketek örökké a szívünkben él.


Az emléktáblák alatt elhelyezett vázákban - tavasztól őszig friss virágról a hozzátartozók gondoskodnak. A háborúban elesett hősök emlékére, a két temető közötti lapos területen is felállítottak egy vörös faragott kövekből összerakott két méter magas emlékművet, melyen "A háborúban elesettek emlékére állíttatta: Csitár Önkormányzata 1993" felirat olvasható. A templomba belépve a kétszakaszos hajóba jutunk. Elsőként a szentélyben elhelyezett barokk stílust követő fából készült oltár tűnik a szemünkbe, melyen a 12 apostol szobrai láthatók. Oltárképe Szent Ilonát ábrázolja a megtalált kereszttel. A marcali plébánián őrzött irat szerint Mailáth István Géza, a faluhoz tartozó Nógrádgárdony puszta volt birtokosa ajándékozta az oltárt a templomnak 1900-ban. A hajó baloldalán közel a szentélyhez a Mária oltárt láthatjuk, melyet szintén Mailáth Géza készíttetett 1900-ban. Az 1970-es évek közepén került mai helyére, amikor az itt lévő szószéket megszüntették. Korábban az oltár a hajó másik oldalán volt. Most itt a keresztelőkutat és a lebontott régi szószék mellvédjét találjuk. A hajó falán lévő stáció képek színes olasz nyomatok, keretük is egyszerű. A falat Szent József és Jézus Szíve szobrok díszítik. A régi barnára festett padok két sorban vannak elhelyezve, az egyikben 5 a másikban 7 pad található.
A karzatot két vaskos pillér tartja. A kórusra és a toronyba a bejárat mellett lévő lépcsőkön lehet feljutni. Az ablakok üvegein színes stilizált ábrák: A jobboldalon lévő ablakok feliratai: "Megtörte holta a halált", - "Szent lélekkel teljetek el", - "Aki bennem marad az bő termést hoz". A baloldali ablakok felirata: "Akiket Isten lelke vezérel azok Isten fiai", -"Megváltónk anyja mi anyánk". A templom megtekintése után, kiindulási helyünkre térjünk vissza. Ha itt déinek fordulunk, láthatjuk, hogy a házak két hegy közé zárt völgyben épültek. A két házsort a helyiek szerint egy névtelen, a térképeken "Csitári patak" névvel jelölt patak választja el, mely a házak előtti utcát is két részre osztja. A jobboldalon épült házak előtti utca a Petőfi, míg a patak másik oldalán lévő utca a Kossuth nevet kapta. A község további megtekintésére - a patak útját követve délkeletnek induljunk el. A jobbra lévő dombon álló épület iskolának és tanítói lakásnak készült 1936-ban. Az iskola hátsó falán kiképzett fülkében ekkor helyezték el Keresztelő Szent János szobrát. A szobrot Szenográdi András és felesége Sebők Teréz készíttette az 1850-es évek végén. Az iskola falába történő beépítése előtt, a Nógrádgárdonyba vezető út szélén állt egy dombon. A visszaemlékezések szerint a szobrot a falusi bíró utasítására tették jelenlegi helyére. Az épület fő homlokzatán - a pince bejárat fölött - egy felirat nélküli emléktáblát láthatunk. Emlékezet szerint az iskola építését szorgalmazók neveit (pap,bíró stb.) kívánták az utókornak megörökíteni. A táblára kerülő nevek sorrendjében nem tudtak megegyezni, így az emléktábla felirat nélkül maradt. Az iskolában a tanítás 1979-ben megszűnt, a gyermekek az őrhalmi körzeti iskolába járnak. Jelenleg az épületben a posta, biztosító, óvoda, egy újonnan épült szárnyban az Öregek Napközi Otthona kapott helyet. Utunkat folytatva rövidesen egy beton hídhoz érünk, mely a Petőfi és a Kossuth utcát összeköti. A patak feletti átjárást két házilag összeállított fahíd is segíti, hogy a másik oldalon lakó rokonok, ismerősök meglátogatásakor ne kelljen sokat kerülniük.
A hídhoz érve az érzésünk támadhat, hogy már a falu szélén vagyunk, pedig a Petőfi utca végéig még egy kilométert kell gyalogolnunk. Az út további szakaszán néhány ház az út baloldalára is került, ahol a talaj nem volt vizenyős. Sétánk során rövidesen az 1960-as években épült polgármesteri hivatal és a vele azonos telken lévő kultúrházhoz érünk. A második világháború előtt a falusi kovács lakása és műhelye állt ezen e helyen. Ha innen balra tekintünk, a hegy alatt egy hosszú istállót és egy dohányszárító pajtát láthatunk, melyeket a termelőszövetkezet épített az 1960-as években. Az út további részén már átalakított, modernizált házakat láthatunk. Régebbi népi építészeti emléket már keveset találunk a faluban, csupán a kultúrház környékén van három faragott oromfalú, hagyományos alaprajzi elrendezésű ház. A patakon átívelő felső hídhoz visszatérve, a Kossuth utcában lévő élelmiszerbolthoz érünk. Innen az utca már a hegyoldalba vezet, két oldalán nem régen átalakított házakkal beépülve. Térjünk vissza a templomhoz és észak felé folytassuk utunkat. A templom mellett - az erősen átalakított ház helyén volt 1936-ig, az egytantermes iskola és a kántortanítói lakás. A vele szomszédos telkeken jómódú gazdák laktak. Ha átmegyünk a zöldre festett vaskorlátú hídon, még mindig a Kossuth utcában vagyunk, de itt az első néhány ház kivételével, már a második világháború után épültek előtt sétálhatunk. Az építkezési kedv miatt egy új utca (Ságvári Endre utca) megnyitására is sor került. A falunak ezt a részét Kenderföldek dűlőnek nevezik. Az apróra osztott parcellákon, még néhány évtizeddel ezelőtt is, itt termelték meg a vászonnak való kendert. Innen térjünk át az utca baloldalára, a Csitári patak egy újabb hídjához, melyen a Béke utcába juthatunk. A Béke utca házhelyeit az 1920-as években mérték ki, az ekkor már túlzsúfolt falu lakásgondjainak enyhítésére. Az egymás mellé épített házak a régebbi népi építészeti hagyományokból már keveset őriznek, az utóbbi évtizedekben modernizálásra kerültek. Ha e utca végén kezdődő földúton tovább megyünk, a Belsőgörbe dűlőbe érünk. Rövid séta után egy nagyon szép körülkerített kőkereszthez jutunk. A cementált homokkő keresztet Gál János és felesége Pénzes Anna készíttette 1803-ban. Erre a kereszt felirata is utal. A kereszt nagyméretű korpusza alatt, 1,20 m magas, szintén kőből faragott, Mária szobra van elhelyezve. A kereszttől észak-nyugati irányba egy magas fát és hosszú sövénybokrokat láthatunk. Ettől balra feküdt a középkorban elpusztult Kiscsitár falu. A templomhoz visszatérve a Nógrádgárdonyba vezető úton haladjunk tovább. A volt iskola (ma óvoda) épületét elhagyva egy balra nyíló úton juthatunk az új temetőhöz. A meredek dombon lévő temető sírjai gondozottak, de régi sírjelet itt nem láthatunk. A bejárathoz közel lévő kőfeszületet 1791-ben állították, kivitelezése a templom előtt látott kereszttel azonos. A hegy tetejére felérve szép kilátás tárul elénk: láthatjuk a templomot, a falut körülvevő dombokat, északra pedig Őrhalom község házait. A hegytetőn délnek haladva a világháborúban elesett hősök, 1993-ban készült emlékműve előtt haladunk el, majd a régi temetőbe érünk. A századfordulónál régebbi sírjelet itt sem találhatunk, aki tehette a mai követelményeknek megfelelő keresztet állíttatott szeretteinek. A volt iskola épületéhez visszatérve a Nógrádgárdony felé vezető úton induljunk el. Az alig két kilométerre fekvő Gárdony puszta a középkorban még önálló községként szerepel az összeírásokban. A források szerint temploma is volt. A török háborúk idején néptelenedett el és vált pusztává. A puszta nagy kiterjedésű határát az egymást váltó földbirtokosok csak a 18. század végén, a 19. század első felében kezdték művelés alá vonni. Jól felszerelt uradalmi központtá Mailáth István Géza gróf tette, aki 1895-ben, házasság révén jutott Gárdony pusztához. A puszta neve 1912-ig Gárdony (a középkorban Gárdony) 1912-1956-ig Mailáthgárdony, 1956-tól Nógrádgárdony.
A Csitár felől érkező elsőként egy baloldalon lévő hosszú régi építésű istálló mellett halad el. Jobb oldalt viszont a hatalmas parkban a neoreneszánsz stílusú emeletes kastélyt láthatjuk. Mailáth Géza építtette 1895-ben Hubert József építész terve alapján. A II. világháború után, az államosított kastélyt úttörő üdülőként hasznosították, az 1960-as évektől a Tüdőbeteg- Gondozó Intézetet helyezték el benne. A volt uradalmi központ épületeinek jelentős része még ma is látható: a kastéllyal szemben a kasznár, az országút kanyarulatánál az intéző lakása. Állnak még a cselédházak, az istállók, az egykor a gépek javítását végző műhelyek. Az 1900-ban épült iskola (jelenleg a Palóc Múzeum raktára) két cselédház tömb között fekszik. Magánvállalkozásban lovas telep is működik a pusztán, rendezvényei sok látogatót vonzanak.